Lekce ze stížnosti šestileté kašmírské dívky

Pozitivní odpověď na její stížnost nepochybně naučila Mahiruh Irfan, jak je důležité vyjádřit svůj názor.

Stížnost Mahiruh a odpověď LG byly obzvláště přitažlivé, protože děti vnímáme jako nejlepší naději do budoucna. (reprezentační foto)

Kdyby se někdo právě teď zeptal na duch Indie nebo na mysl Indie, někteří by mohli odkazovat na zhroucení zdravotního systému, možná ve spojení s panovačností správců. Jednou jasnou jiskrou by bylo video šestileté kašmírské dívky, která si stěžuje premiérovi na její vytížení v oblasti online vzdělávání. Pozitivní odpověď na její stížnost nepochybně naučila Mahiruh Irfan, jak je důležité vyjádřit svůj názor.

Politická angažovanost mládeže pomáhá budovat sociální kapitál. Robert Putnam ve své široce uznávané knize Bowling Alone tvrdí, že sociální kapitál nebo sociální sítě a normy reciprocity a důvěryhodnosti, které z nich vyplývají, vedou k pozitivním výsledkům pro společnost. Sociální kapitál, podobně jako ekonomické koncepty fyzického a lidského kapitálu, má hodnotu. Putnam však rozlišoval mezi přemosťováním (včetně) a spojováním (exkluzivním) sociálním kapitálem.

Spojení sítí sociálního kapitálu je zaměřeno dovnitř a má tendenci posilovat exkluzivní identity a homogenní skupiny. Příklady zahrnují rodinné, etnické nebo náboženské organizace. Naproti tomu přemosťující sítě sociálního kapitálu jsou zaměřené navenek a zahrnují lidi napříč různými sociálními štěpeními. Příklady zahrnují hnutí za občanská práva a skupiny služeb pro mládež. Přemosťování sítí sociálního kapitálu je důležité, protože umožňuje transakce s širší skupinou neznámých lidí. Pozitivní reakcí na mladého Mahiruha LG prokázalo, že přemosťování institucionálních sítí podporuje legitimní aspirace.Propojení sociálních sítí zvyšuje všeobecnou důvěru v neznámé národy, což zase vede k vyšší úrovni politické, sociální a ekonomické participace. Všeobecná důvěra je opakem důvěry partikularizované. V konkrétní důvěře lidé důvěřují pouze svým vlastním druhům, příbuzným a blízkým spolupracovníkům. Výzkum ukázal, že v USA všeobecná důvěra předpovídala dobrovolnictví a charitativní dary. Konkrétní důvěra může naopak negativně ovlivnit občanský život.

Radikalizovaná ideologická hnutí využívají sníženou důvěru lidí tím, že je podněcují k tomu, aby násilím zpochybňovali zavedený řád. Reagující vláda může odklonit velké části populace od válčících a podkopat legitimitu teroristických organizací a válečných pohlavárů.

Stížnost Mahiruh a odpověď LG byly obzvláště přitažlivé, protože děti vnímáme jako nejlepší naději do budoucna. Stát, který doufá v trvalou a trvalou žádoucí změnu, se musí zaměřit na své děti. Organizace spojených národů si to uvědomila, když se pustila do budování míru v konfliktních a postkonfliktních společnostech. Uznala, že zvýšení dobrovolné účasti dětí v konfliktních a postkonfliktních společnostech zvýšilo odpovědnost a podpořilo usmíření. Proto navrhla soudní i mimosoudní mechanismy, které mají pachatele násilí na dětech postavit před soud. Mandáty pro procesy přechodného soudnictví berou v úvahu perspektivu dětí, mezi jinými zúčastněnými stranami. OSN dále systematicky vyhodnocuje dopad opatření přechodného soudnictví na děti. Od roku 2007 UNICEF spolupracuje se státy na vývoji datových systémů o juvenilní justici na základě Manuálu pro měření ukazatelů juvenilní justice. Manuál identifikuje standardní soubor 15 ukazatelů pro měření rozsahu reformy v soudnictví ve věcech mládeže. Pointa je zdůrazněna konkrétními příklady. V Guatemale UNICEF podpořil zřízení policejní jednotky pro vyšetřování sexuálního násilí na dětech. V Zimbabwe vyvinul UNICEF strategii na podporu dětí v konfliktu se zákonem prostřednictvím právní pomoci a sociální pomoci. Společným jmenovatelem těchto příkladů z mezinárodní organizace je, že stát by měl uznat děti jako zainteresované strany již od útlého věku.

Pro nás je Mahiruhův případ ukázkovým příkladem toho, že stát musí své děti zapojit do politických procesů jako důležité zainteresované strany již od raného věku. Uzavřeme to krátkým a sladkým německým výrazem nur zu nebo více síly pro takové jako Mahiruh a LG.

Tento sloupek se poprvé objevil v tištěném vydání 7. června 2021 pod názvem Když si Mahiruh stěžoval. Autor je vrchní komisař, CBIC